Ban hành Quyết định 115/QĐ-VSD hướng dẫn tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
Cập nhật: Thứ năm, 29/06/2017
Quy định hướng dẫn tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được ban hành theo Quyết định số 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 05 năm 2017 của Tổng Giám  đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
(Nội dung đính kèm)
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >