TIN NỔI BẬT

Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm
Cập nhật: Thứ sáu, 16/03/2018
Căn cứ vào công văn số 1428/UBCK-PTTT ngày 12/03/2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  về việc chấp thuận ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 15/03/2018, VSD đã ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện quyền chứng quyền có đảm bảo.
Quy chế này được VSD đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn – Mục pháp lý/Quy chế của VSD).
TIN LIÊN QUAN