TIN NỔI BẬT

Kịch bản kiểm thử và dữ liệu kiểm thử cho việc triển khai kế hoạch kiểm thử tổng duyệt toàn thị trường từ ngày 05/04/2017 đến 28/04/2017
Cập nhật: Thứ hai, 03/04/2017
Triển khai kế hoạch kiểm thử tổng duyệt toàn thị trường đã được công bố tới các Công ty chứng khoán đang thực hiện kiểm thử với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trong tháng 3/2017, VSD đã xây dựng kịch bản kiểm thử và dữ liệu kiểm thử sử dụng cho mục đích kiểm tra tính sẵn sàng, khả năng kết nối giữa hệ thống của Quý Công ty với hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh (CKPS) của VSD. Quý Công ty có thể truy cập và tải nội dung tài liệu như sau:
Kịch bản kiểm thử và dữ liệu kiểm thử cho việc triển khai kế hoạch kiểm thử tổng duyệt toàn thị trường từ ngày 05/04/2017 đến 28/04/2017 (đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >