TIN NỔI BẬT

VSD ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD
Cập nhật: Thứ ba, 28/03/2017
Ngày 23/03/2017, Tổng Giám đốc VSD đã ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-VSD về việc ban hành Quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nội dung Quy định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn-Mục văn bản pháp lý)
TIN LIÊN QUAN