TIN NỔI BẬT

VSD ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cập nhật: Thứ sáu, 03/03/2017
     Căn cứ công văn số 939/UBCK-PTTT ngày 23/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa, ngày 01/03/2017, Tổng Giám đốc VSD đã ký ban hành Quyết định số 83/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa
Thời gian áp dụng Quy chế cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa kể từ ngày 01/03/2017. Nội dung các Quy chế được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn - Mục văn bản pháp lý).
TIN LIÊN QUAN