Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/03/2019
Trong tháng 2/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 190 nhà đầu tư nước ngoài (24 tổ chức và 166 cá nhân).
Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 26 nhà đầu tư nước ngoài (04 tổ chức và 22 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.454 mã (4.151 tổ chức và 25.303 cá nhân).
 
TIN KHÁC