Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2018
Cập nhật: Thứ sáu, 02/11/2018
Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2018 Trong tháng 10/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 315 nhà đầu tư nước ngoài (51 tổ chức và 264 cá nhân). Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 48 nhà đầu tư nước ngoài (15 tổ chức và 33 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 28.494 mã (4.010 tổ chức và 24.484 cá nhân).
TIN KHÁC