Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018
Cập nhật: Thứ tư, 05/09/2018
Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018 Trong tháng 8/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài (35 tổ chức và 295 cá nhân). Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài (08 tổ chức và 24 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư nước ngoài (01 tổ chức và 01 cá nhân). Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã (3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân).
TIN KHÁC