C32: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2
Mã chứng khoán:
C32
Mã ISIN:
VN000000C325
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/03/2019
Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: 23/04/2019
Địa điểm thực hiện : Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:
-  Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán;
-  Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
-  Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
-  Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT và thành viên giúp việc các Tiểu ban năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
-  Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
-  Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/03/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC