HCM: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:
HCM
Mã ISIN:
VN000000HCM0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
21/02/2019
Lý do và mục đích: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRHCM191
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRHCM1917
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 28/02/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 24/04/2019)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 86.369.445 cổ phiếu
- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được mua thêm 102,66 cổ phiếu [(154x2)/3]. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ.
-     Xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối quyền mua:
+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bán cho nhà  đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
+ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định phát luật.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn có cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
-      Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (tầng 5, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM – Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24)3933 4822) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả  đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
+ Số TK: 068704070153794
+ Nơi mở TK: Ngân Hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, HDBank HCM.
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 102,66 cổ phiếu [(154x2)/3]. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ.
Địa điểm thực hiện:
        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (tầng 5, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM – Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax (+84 28) 3823 3301) hay chi nhánh Hà Nội (Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24)39334822) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 25/02/2019
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN HCM
 
    -  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
   -  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2019
    - Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: 25/02/2019
    -  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày  28/02/2019 đến  ngày 12/04/2019.
    -  Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019.
    -  Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 23/04/2019
    -  Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
  +  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
  + Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  +  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC