GID: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật: Thứ năm, 06/12/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
Mã chứng khoán:
GID
Mã ISIN:
VN000000GID8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/12/2018
  Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 17/01/2019
  - Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh (theo Thư mời)
- Nội dung họp:
+ Tờ trình về việc thông qua Điều lệ thay thế Điều lệ Công ty ngày 01/08/2016 kèm theo Dự thảo Điều lệ mới
+ Tờ trình về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo Dự thảo Quy chế;
+ Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT Giditex đối với Ông Nguyễn Huy Tuấn theo đơn từ nhiệm;
+ Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Dệt may Gia Định;
+ Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/01/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC