TIX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền và Thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Mã chứng khoán:
TIX
Mã ISIN:
VN000000TIX9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/11/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền và Thực hiện quyền mua cổ phiếu.
a.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
−     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
−     Thời gian thực hiện: 17/01/2019
−     Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ có thông báo sau.
−     Nội dung họp:
+     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018;
+     Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019;
+     Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
b.     Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền:
-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  14/12/2018
-     Địa điểm thực hiện:
     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 14/12/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
c.     Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
-  Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTIX181
-  Mã ISIN của  đợt phát hành quyền mua: VNMIRTIX1815
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 12/11/2018 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 21/12/2018)
-  Số lượng chứng khoán phát hành: 3.600.000 cổ phiếu
-  Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ  phiếu
-  Tỷ lệ  thực hiện: 22:03 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 22 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết(nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu và người nhận quyền mua ưu tiên đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (25.000 đồng/cổ phiếu).
Ví dụ: Tại ngày đăng ký  cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 527 cổ phiếu tương ứng với 527 quyền mua cổ phiếu mới. 527 quyền mua sẽ được mua (527 x 3 : 22) = 71,86 cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được mua 71 cổ phiếu.
-  Quy định về  chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 11/12/2018.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
-  Quy định về chứng khoán  đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/12/2018;
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng;
-  Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Đầu tư và Dự án Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (địa chỉ: Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM).
-  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
+ Số tài khoản: 044.100.0730616
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình – PGD ETOWN.
- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các  thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/11/2018
Trường hợp TVLK , tổ chức mở  tài khoản trực tiếp  gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp  là chính xác và đã được Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp  xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên , tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên , tổ chức mở tài khoản trực tiếp chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA Mà CHỨNG KHOÁN TIX
-  Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
-  Ngày Đăng ký cuối cùng : 02/11/2018
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1 Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/11/2018
2 Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 12/11/2018 đến ngày 11/12/2018
3 Thời gian đăng ký  và đặt mua cổ phiếu : 12/11/2018 đến 18/12/2018
4 Thành viên lưu ký  nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Ngày 20/12/2018
5 Tài khoản chuyển tiền  đặt mua:
- Số hiệu TK: 119.10.00.007873.7
- Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Nơi mở TK: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC