TVB: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Mã chứng khoán:
TVB
Mã ISIN:
VN000000TVB8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/06/2018
- Lý do và mục đích:   Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện:              7,8% (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 78 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu đến dưới 01 cổ phiếu được làm tròn thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.
- Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.400 cổ phiếu, cổ đông A nhận được: 7,8% x 1.400 = 109,2 cổ phiếu. Như vậy 0,2 cổ phiếu sẽ không được thực hiện và cổ đông A sẽ nhận được 109 cổ phiếu trả cổ tức.
- Ví dụ 2: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.600 cổ phiếu, cổ đông A nhận được: 7,8% x 1.600 = 124,8 cổ phiếu. Như vậy 0,8 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 01 cổ phiếu và cổ đông A sẽ nhận được 125 cổ phiếu trả cổ tức.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 27/06/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC