HC3: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
Mã chứng khoán:
HC3
Mã ISIN:
VN000000HC37
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/06/2018
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
-     Nội dung cụ thể: 
1.     Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 05/07/2018
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2018 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
2.     Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:
-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận dược sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 319 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:10, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: (319/100) x 10 =31,9 cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu, phần dư 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
-     Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu đề nghị cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/06/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC