BHT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ hai, 16/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Mã chứng khoán:
BHT
Mã ISIN:
VN000000BHT7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
03/05/2018
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông -     Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
- Nội dung đại hội:
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội  đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng Giám đốc công ty;
+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 07/05/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC