NRC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Cập nhật: Thứ hai, 16/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND
Mã chứng khoán:
NRC
Mã ISIN:
VN000000NRC7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/05/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện:
+ Ngày gửi thông báo mời họp cho cổ  đông: 15/05/2018
+ Thời gian tổ chức Đại hội: 26/05/2018
Địa điểm thực hiện: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM.
  Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017
+ Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
+ Tờ trình quyết toán thù  lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù  lao năm 2018;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình phương án trả  cổ tức;
+ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho nhân viên để tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua quy chế nội bộ  về quản trị Công ty;
+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và  bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 08/05/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC