BTV: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 13/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Mã chứng khoán:
BTV
Mã ISIN:
VN000000BTV8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/05/2018
Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 18/05/2018
- Địa điểm thực hiện: 275A Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
- Nội dung họp:  
o     Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh
o     Báo cáo của Hội đồng quản trị
o     Báo cáo của Ban kiểm soát
o     Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
o     Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)
o     Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017
o     Phương án phân phối lợi nhuận 2018
o     Chi phí hoạt động và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018
o     Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
o     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).
 Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/05/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC