C92: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 13/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
Mã chứng khoán:
C92
Mã ISIN:
VN000000C929
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/03/2018
- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 – số 198, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế  hoạch năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo của Ban giám  đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Trình Đại hội một số vấn  đề cần thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị  gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký  số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/04/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC