CTW: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ hai, 12/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Mã chứng khoán:
CTW
Mã ISIN:
VN000000CTW4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/03/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Tỷ lệ thực hiện:        1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện:       Dự kiến tháng 4/2018
Địa điểm thực hiện:       Công ty sẽ thông báo sau trên Website công ty
Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị  về hoạt động năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2017;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Các nội dung khác.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/04/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC