TOW: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ năm, 08/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Mã chứng khoán:
TOW
Mã ISIN:
VN000000TOW9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/03/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Lúc 08 giờ ngày 23/04/2018
Địa điểm thực hiện: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT.
Nội dung họp:
-     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
-     Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
-     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
-     Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2017;
-     Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
-     Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
-     Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
-     Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
-     Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
-     Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
-     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/04/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC