L14: Thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Licogi 14
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
Mã chứng khoán:
L14
Mã ISIN:
VN000000L144
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/03/2018
- Lý do và mục đích: - Thực hiện quyền mua cổ phiếu và Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nội dung cụ thể:
a.     Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phần:
 
+ Mã quyền mua: MIRL14181
+ Mã ISIN quyền mua: VNMIRL141816
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua:12/03/2018 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 11/04/2018)
+ Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 7.499.490 cổ phiếu
+ Giá phát hành: 12.000 đồng
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
Số lượng cổ phiếu còn dư  được Hội đồng quản trị chào bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán của cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.
+ Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
* Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 04/04/2018.
* Quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
+ Quy định về chứng khoán đặt mua:
* Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018.
* Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
+ Địa điểm thực hiện:
* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14.
+ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa đặt mua cổ phần:
* Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần LICOGI 14
* Số TK: 42110000269562
* Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Thọ
b. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tiến hành họp: Dự kiến 28/03/2018;
- Địa điểm tiến hành họp: Trụ  sở  chính Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Nội dung:
+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng đầu tư, kinh doanh, xây lắp năm 2018 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ  2014-2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua thù  lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  năm 2017; Đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
+ Các nội dung quan trọng khác.
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/03/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
 
  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN L14
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2018
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán  được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/03/2018.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 04/04/2018.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018.
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ  phiếu cho VSD: 10/04/2018.
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC