PMT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam
Mã chứng khoán:
PMT
Mã ISIN:
VN000000PMT7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
12/03/2018
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Vào cuối tháng 04/2018, công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Hội trường của công ty cổ phần  Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:  
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm  2017 và phương hướng hoạt động 2018 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế  năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 14/03/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC