VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Mã chứng khoán:
VIC
Mã ISIN:
VN000000VIC9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ tức ưu đãi cổ tức
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/11/2017
- Lý do và mục đích: Lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện:1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:Dự kiến từ  ngày 02/12/2017 đến ngày 02/01/2018
- Địa điểm thực hiện:      Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến:   Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/11/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
TIN KHÁC