CET: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tech-Vina
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tech - Vina
Mã chứng khoán:
CET
Mã ISIN:
VN000000CET2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/11/2017
 - Lý do và mục đích: Trả  cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
-  Phương án làm tròn: Sổ cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số  phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần  đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.       Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là (123*1)/10 = 12,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 12 cổ phiếu và 0,3 cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn 0,5 cổ phiếu) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tech – Vina và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/11/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC