NBB: Thông báo bổ sung thông tin “giá phát hành” quyền mua
Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
Liên quan đến Thông báo chốt thực hiện quyền số 920/TB –CNVSD ngày 14/06/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) cho đợt phát hành như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Mã chứng khoán:
NBB
Mã ISIN:
VN000000NBB3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/06/2017
Lý do và mục  đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRNBB171
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRNBB1715
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 06/07/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 07/08/2017)
CNVSD thông báo bổ sung thông tin “giá phát hành” tại Thông báo nêu trên như sau:
-     Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC