ACM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Mã chứng khoán:
ACM
Mã ISIN:
VN000000ACM5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/06/2017
- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo thời gian trong giấy mời họp
- Địa điểm thực hiện:  Nhà máy Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/06/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC