DCF: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 - đợt 1 bằng tiền
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Căn cứ thông báo số: 08/2017/CV-TC/TGĐ ngày 11/01/2017 của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo V/v hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 - đợt 1 bằng tiền như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Mã chứng khoán:
DCF
Mã ISIN:
VN000000DCF3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/01/2017
Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ  tức năm 2016 - đợt 1
Tỷ lệ thực hiện:         5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
Ngày thanh toán:         24/01/2017
Lý do hủy: Theo công văn số 08/2017/CV-TC/TGĐ của DECOFI thì ngày 12/01/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DCF trên sàn UPCOM sẽ trùng vào ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức. Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDHN) không thể điều chỉnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ cổ tức được chia. Do đó, SGDHN có yêu cầu DECOFI lùi ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức cho phù hợp.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC