GSM: Điều chỉnh thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chốt lại danh sách thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội
Cập nhật: Thứ tư, 27/04/2016
Ngày 25/04/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 61/GSM-CV ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn về việc điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chốt lại danh sách thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội. VSD thông báo như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Mã chứng khoán:
GSM
Mã ISIN:
VN000000GSM8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/03/2016
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2016 (Thông báo số 576/TB-VSD ngày 08/03/2016 của VSD). Tuy nhiên, đến nay, Công ty mới chuẩn bị xong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Để thực hiện đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Công ty đề nghị được chốt lại Danh sách cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 5/2016.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu GSM tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC