ACB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
Cập nhật: Thứ ba, 27/01/2015
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
Trụ sở chính:
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại:
(84-8) 3929 0999
Fax:
(84-8) 3839 9885
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/02/2015
Lý do và mục đích:  
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
1.     Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT
-     Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện : 13/02/2015 – 10/03/2015
-     Nội dung lấy ý kiến : Đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT.
2.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
-     Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau
-     Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau
-     Nội dung họp :
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Vấn đề khác.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán ACB lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/02/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC