L43: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Mã chứng khoán:
L43
Mã ISIN:
VN000000L433
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/03/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
- Nội dung dự kiến họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017, phương hướng SXKD đầu tư năm 2018 của Công ty.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).
+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị  kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả  năm 2018.
+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2018, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018
+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2018.
+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017 và  Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị về Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ Tài chính.
+ Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/03/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC