MDG: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
Cập nhật: Thứ năm, 01/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Miền Đông
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Miền Đông
Mã chứng khoán:
MDG
Mã ISIN:
VN000000MDG0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
30/03/2018
Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
a)     Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 28/04/2018
-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty
-     Nội dung họp: Kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Mức thù lao HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận 2017; Một số nội dung khác.
b)     Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 24/04/2018
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính công ty (vào các ngày làm việc từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 24/04/2018 và mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 03/04/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC