GDW: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Cấp nước Gia Định
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Cấp nước Gia Định
Mã chứng khoán:
GDW
Mã ISIN:
VN000000GDW9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/04/2019
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: 18/04/2019.
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM
  Nội dung họp:
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (bao gồm dự thảo Báo cáo tài chính năm 2018, dự thảo Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
* Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
* Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018;
* Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
* Trình thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách và người Quản trị Công ty;
* Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
* Trình việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 08/04/2019).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/04/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC