BMF: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Mã chứng khoán:
BMF
Mã ISIN:
VN000000BMF6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/04/2019
Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRBMF191
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRBMF1910
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.079.800 cổ phiếu
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Do chào bán theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 1.500 cổ phiếu BMF, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua được tính toán như sau: (1.500:1) x 1= 1.500 cổ phiếu. Theo nguyên tắc, cổ đông A sẽ được quyền mua là 1.500 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 06/05/2019;
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 08/05/2019;
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và xuất trình CMND và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
+ Số TK: 113002672944 (VND)
+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/04/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN BMF
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 12/04/2019
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 06/05/2019.
- Thời gian đăng ký và  đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 08/05/2019.
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 10/05/2019
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC