HLC: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP THan Hà Lầm - Vinacomin
Mã chứng khoán:
HLC
Mã ISIN:
VN000000HLC2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/03/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, mức cổ tức thanh toán năm 2018, dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2018;
+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2018 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2019;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 27/03/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC