TDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thuận Đức
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
Mã chứng khoán:
TDP
Mã ISIN:
VN000000TDP6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/04/2019
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
- Nội dung họp: 
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến mức thù lao 2019;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến chia cổ tức năm 2019;
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/4/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC