SPD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
Tên chứng khoán
Cổ phiếu công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
Mã chứng khoán:
SPD
Mã ISIN:
VN000000SPD8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/04/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2019
-  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
-  Nội dung họp:    
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Inox Hòa Bình và đề xuất;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019;
+ Báo cáo thực hiện về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 10/04/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC