SP2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Mã chứng khoán:
SP2
Mã ISIN:
VN000000SP21
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
30/01/2019
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 02 hoặc đầu tháng 03 năm 2019. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông sau
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11 Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 01/02/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC