NS3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Mã chứng khoán:
NS3
Mã ISIN:
VN000000NS31
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/01/2019
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 23/01/2019 đến 02/02/2019
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội – số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 22/01/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC