LTG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Mã chứng khoán:
LTG
Mã ISIN:
VN000000LTG8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/11/2018
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện:
+ Ngày gửi tài liệu và phiếu ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 04/12/2018
+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu ý kiến: 17h00 ngày 24/12/2018
Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
+ Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
+ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
+ Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.   
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/11/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC