DGL: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ năm, 04/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
Mã chứng khoán:
DGL
Mã ISIN:
VN000000DGL2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Số lượng hủy đăng ký:
99,785,463 cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
997,854,630,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
04/10/2018
Kể từ ngày 04/10/2018, mã chứng khoán DGL và mã ISIN VN000000DGL2 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu DGL nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán DGL đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán DGL đã lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
VSD thông báo  để các Thành viên lưu ký biết và thực hiện.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: