GDC: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ năm, 23/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định
Mã chứng khoán:
GDC
Mã ISIN:
VN000000GDC1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Số lượng hủy đăng ký:
2,000,000 cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
20,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
06/09/2018
- Ngày  VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán GDC để hủy đăng ký: 30/08/2018
Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) phối hợp với VSD thực hiện các công việc sau:
-     Kể từ ngày 29/08/2018, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán GDC. Đề nghị TVLK thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.
-     Ngày 31/08/2018, VSD lập và chuyển danh sách người sở hữu chứng khoán GDC lưu ký (Mã báo cáo: CA001) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK.
-     Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán GDC trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/09/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận để VSD thực hiện chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán WAC cho tổ chức phát hành. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
-     Kể từ ngày 06/09/2018, mã chứng khoán GDC, mã ISIN VN000000GDC1 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu GDC nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán GDC đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán GDC lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 06/09/2018 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan liên hệ với tổ chức phát hành để làm thủ tục cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
VSD thông báo  để các Thành viên biết và thực hiện.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: