QHB0818048: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ
Mã chứng khoán:
QHB0818048
Mã ISIN:
VNBB08180481
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
15%/năm
Ngày phát hành:
23/09/2008
Ngày đáo hạn:
23/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,200,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
120,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
21/09/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 19/09/2018.
Kể từ ngày 21/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 48/2018/GCNTP-TTLK do VSD cấp ngày 01/10/2008 và mã trái phiếu QHB0818048 (mã ISIN: VNBB08180481) sẽ hết hiệu lực.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: