CP4A3403: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 34/2003
Mã chứng khoán:
CP4A3403
Mã ISIN:
VN0CP4A34038
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9.7%/năm
Ngày phát hành:
24/09/2003
Ngày đáo hạn:
24/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,200,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
120,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
24/09/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 19/09/2018.
Kể từ ngày 24/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 38/GCN/TTGDHCM-LK do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 09/10/2003 và mã trái phiếu CP4A3403 (mã ISIN: VN0CP4A34038) sẽ hết hiệu lực.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: