QHB0818043: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ
Mã chứng khoán:
QHB0818043
Mã ISIN:
VNBB08180432
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
15%/năm
Ngày phát hành:
16/09/2008
Ngày đáo hạn:
16/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
6,700,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
670,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
14/09/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 12/09/2018.
Kể từ ngày 14/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 43/2008/GCNTP-TTLK do VSD cấp ngày 29/09/2008 và mã trái phiếu QHB0818043 (mã ISIN: VNBB08180432) sẽ hết hiệu lực.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: