CP4A2503: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 25/2003
Mã chứng khoán:
CP4A2503
Mã ISIN:
VN0CP4A25036
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9.7%/năm
Ngày phát hành:
15/09/2003
Ngày đáo hạn:
15/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
14/09/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 12/09/2018.
Kể từ ngày 14/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 29/GCN/TTGDHCM-LK do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 24/09/2003 và mã trái phiếu CP4A2503 (mã ISIN: VN0CP4A25036) sẽ hết hiệu lực.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: