CP4A2103: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 21/2003
Mã chứng khoán:
CP4A2103
Mã ISIN:
VN0CP4A21035
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
8.84%/năm
Ngày phát hành:
10/09/2003
Ngày đáo hạn:
10/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
4,390,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
439,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
10/09/2018

VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 05/09/2018.

Kể từ ngày 10/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 217/TTGDHCM-NY do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 25/09/2003 và mã trái phiếu CP4A2103 (mã ISIN: VN0CP4A21035) sẽ hết hiệu lực.

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: