CP4A0603: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 06/2003
Mã chứng khoán:
CP4A0603
Mã ISIN:
VN0CP4A06036
Mệnh giá:
100,000 VND
Lãi suất:
9.13%/năm
Ngày phát hành:
28/03/2003
Ngày đáo hạn:
28/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
700,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
70,000,000,000 VND
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
28/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 23/03/2018.
Kể từ ngày 28/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 08/GCN/TTGD-LK do TTGDCK TP.HCM cấp ngày 03/04/2003 và mã trái phiếu CP4A0603 (mã ISIN: VN0CP4A06036) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: