BVDB13053: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13053
Mã ISIN:
VNBVDB130532
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,8%/năm
Ngày phát hành:
25/03/2013
Ngày đáo hạn:
25/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
10,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
1,000,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
23/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 21/03/2018.
Kể từ ngày 23/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 27/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 25/03/2013 và mã trái phiếu BVDB13053 (mã ISIN: VNBVDB130532) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: