CP4A0403: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2003
Mã chứng khoán:
CP4A0403
Mã ISIN:
VN0CP4A04031
Mệnh giá:
100,000 VND
Lãi suất:
9.13%/năm
Ngày phát hành:
20/03/2003
Ngày đáo hạn:
20/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
100,000,000,000 VND
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
20/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 15/03/2018.
Kể từ ngày 20/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 04/GCN/TTGD-LK do TTGDCK TP.HCM cấp ngày 25/03/2003 và mã trái phiếu CP4A0403 (mã ISIN: VN0CP4A04031) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: