BVDB13051: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13051
Mã ISIN:
VNBVDB130516
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,4%/năm
Ngày phát hành:
04/03/2013
Ngày đáo hạn:
04/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,100,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
110,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
02/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 28/02/2018.
Kể từ ngày 02/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 15/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 04/03/2013 và mã trái phiếu BVDB13051 (mã ISIN: VNBVDB130516) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: